Volební program - o co budeme usilovat

 1. Zachovat stávající znění obecně závazné vyhlášky Statutu Statutárního města Opava
 2. Podporovat výstavbu obchvatů města a zlepšit dopravní infrastrukturu, budovat chodníky, cyklostezky a místa pro krátkodobé i dlouhodobé parkování
 3. Dobudovat kanalizační sítě v okrajových částech města
 4. Zamezit zvyšování daně z nemovitostí a poplatků za psy
 5. Zaměřit se na třídění komunálního odpadu a udržování čistoty veřejných prostranství
 6. Zasadit se o výsadbu zeleně v okrajových částech města a jeho okolí
 7. Aktivně přistupovat k budování protipovodňových opatření i zadržování vody v krajině
 8. Podporovat sportovní činnost na profesionální, zájmové i rekreační úrovni
 9. Rozšířit rozmanitost kulturních a hudebních akcí
 10. Investovat do oprav a modernizace základních a mateřských škol včetně malotřídek
 11. Podporovat mladé rodiny a starat se o důstojný život seniorů
 12. Pravidelně informovat o dění na radnici, veřejných zakázkách, používat moderní technologie ve veřejné správě a prosazovat vstřícný přístup úředníků k občanům
 13. Pracovat na plánu rozvoje města a jeho městských částí
 14. Maximalizovat čerpání finančních prostředků z dotačních fondů a grantů